Perfil del contractant

Procediments

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S. A. és una societat mercantil titularitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Com a empresa pública municipal, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA s'integra en la definició de "sector públic" establerta en l'apartat d) de l'article 3.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

En aquest sentit, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA se situa en un estadi intermedi de subjecció a la LCSP atenent a la seva doble condició de (i) ser poder adjudicador (ii) no Administració Pública, d'acord amb allò que estableix l'article 3.3 de la LCSP.

D'una banda, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA compleix les notes definitòries del poder adjudicador, en tant que ha estat creada per satisfer necessitats d'interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, i que un o més subjectes que s'hagin de considerar poder adjudicador d'acord amb els criteris l'article 3.3. LCSP financin la seva activitat, controlin la seva gestió o nomenin a més la meitat dels membres del seu òrgan d'administració, direcció o vigilància.

D'altra banda, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S. A. no es pot considerar Administració Pública en els termes definits en l'article 3.3. LCSP.

En conseqüència, en l'adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA se sotmetrà a allò que estableix la LCSP i en concret a les normes establertes en les Seccions 1a i 2a del capítol I del títol I del Llibre II, tal com estableix el seu article 317. En l'adjudicació dels contractes no subjectes a contractació harmonitzada, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA d'acord amb l'article 318 LCSP, se subjectarà, depenent del valor estimat del contracte, al mateix article o a la secció 2a del capítol I del títol I del llibre segon de la LCSP. Així mateix, tant en contractació harmonitzada com no harmonitzada BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S. A. subscriurà amb els seus adjudicataris contractes privats, d'acord amb allò que estableix l'article 26 LCSP.

L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà competent per conèixer de les qüestions pròpies de la preparació i l'adjudicació dels contractes subscrits per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA, així com de la impugnació de les seves modificacions, si es basa en l'incompliment d'allò que s'estableix en els articles 204 i 205 de la LCSP, quan s'entengui que aquesta modificació va haver de ser objecte d'una nova adjudicació. D'altra banda, la jurisdicció civil serà la competent per entendre de les controvèrsies que se suscitin entre les parts en relació amb els efectes i extinció dels contractes privats subscrits per l'entitat, amb excepció de les modificacions contractuals anteriorment citades.